سنگ خون

خصوصیات سنگ خون

ویژگی ها و خصوصیات سنگ خون

آیا تا به حال نام سنگهای خون را شنیده اید؟ آیا میدانید نام دیگر این سنگها چیست؟ آیا با خصوصیات این نوع از سنگ آشنایی دارید؟ ساختار این سنگ چگونه است؟ شاید نام این سنگ را کمتر شنیده باشید. این سنگ دارای نام عجیبی است و بخاطر رنگش لقب خون را به خود گرفته است. […]

بیشتر بخوانید
مزیتهای سنگ خون

آشنایی با مزیتهای سنگ خون

آیا میدانید هندیان سنگ خون را برای چه کاری استفاده میکرده اند؟ آیا با مزیتهای درمانی این سنگ آشنایی دارید؟ یونانی ها به چه علتی این سنگ را همراه خود میبرده اند؟ بسیاری از هندیان این سنگ را برای پیشگویی آینده استفاده میکنند و بر این باور بسیار عقیده دارند. یونانی ها نیز آن را […]

بیشتر بخوانید
تاریخچه سنگ خون

تاریخچه و اعتقاد مسیحیان درباره ی سنگ خون

آیا از تاریخچه ی سنگهای خون با خبرید؟ اعتقاد مسیحیان درباره ی این سنگ چیست و چرا آن سنگ را پایدار میدانند؟ ظاهر این سنگ در قدیم نمایانگر چه چیزی بوده است؟ سنگهای خون دارای تاریخچه ای با قدمت هستند. در قدیم این نوع از سنگها بیشتر جزو جواهرات به حساب می آمده است و […]

بیشتر بخوانید